Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia taneczne

Rytmix

Wtorek ( sala konferencyjna):

15.30-17.10 Rytmix 4b / 15.30-16.40 Rytmix 4a 

17.10-18.20 Rytmix 1a

17.10-18.50 Rytmix 1b

Środa:

15.30-16.20 Rytmix Kids

16.20-17.00 Rytmix Przedszkolaki

17.10-17.50 Mini Rytmix

17.50-19.00 Rytmix 3

Czwartek:

15.30-16.40 Rytmix 4a / 15.30-17.10 Rytmix 4b

17.10-18.20 Rytmix 1a

17.10-18.50 Rytmix 1b

Piątek:

15.30-16.40 Rytmix 3

16.40-17.20 Rytmix Przedszkolaki

17.30-18.00 Mini Rytmix

18.00-18.50 Rytmix Kids

Prowadzenie: Karolina Micuń

 

Zajęcia tańca nowoczesnego z elementami rytmiki i baletu (sala lustrzana)

WTOREK 
17.30-18.30

Prowadzenie i zapisy: Marta Helińska / Akademia Tańca i Śpiewu INGENIUM, tel. 512-620-543

PDFZasady organizacji zajęć 2022.pdf (99,67KB)
PDFOświadczenie i inf. rodo 2022.pdf (140,87KB)
PDFOświadczenie COVID uczestnika 2022.pdf (134,16KB)

-----

PDFRegulamin zajęć tanecznych OK.pdf (157,30KB)
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH
W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

§ 1

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
2. Zajęcia odbywają się w ramach działalności statutowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
3. Celem zajęć jest popularyzowanie zajęć tanecznych, promowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu przez uczestników zajęć.
4. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć.
5. Ośrodek Kultury w Niemodlinie zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.
6. Uczestnicy zajęć mogą reprezentować instytucję na konkursach i czynnie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, projektach, itd. 
7. Poszczególne grupy na konkursy i przeglądy typuje i zgłasza instruktor. Również instruktor decyduje, którzy tancerze z danej grupy wezmą udział w konkursach i przeglądach.

§ 2 
OBOWIĄZKI OŚRODKA KULTURY W NIEMODLINIE 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zobowiązuje się do:
1) zapewnienia uczestnikom sali do zajęć oraz sprzętu muzycznego,
2) udostępnia strojów oraz rekwizytów do układów tanecznych,
3) informowania uczestników o wszelkich istotnych sprawach w trakcie zajęć lub poprzez stronę www.okniemodlin.org,
4) promowania działalności artystycznej uczestników zajęć poprzez udział w konkursach, przeglądach tanecznych, warsztatach, itd.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji w celu uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie i zapisanie się uczestnika zajęć bezpośrednio u prowadzącego instruktora.
2. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. Nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc, po przejściu etapu kwalifikacji nowych uczestników, odbywającego się na początku każdego roku artystycznego. Instruktor ocenia możliwości i predyspozycje kandydatów.
3. Osoby przyjęte do danej grupy, a w przypadku nieletnich uczestników rodzice/opiekunowie prawni, wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w formie zdjęć lub filmów promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne instytucji, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. W czasie zajęć w sali mają prawo przebywać tylko uczestnicy. 
5. O obecności rodzica lub opiekuna prawnego w czasie prowadzenia zajęć w uzasadnionych przypadkach decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
6. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń, baletki lub obuwie treningowe.
7. Ośrodek Kultury w Niemodlinie nie zapewnia opieki nieletnim, zarówno przed zajęciami, jak i po ich zakończeniu.
8. Instruktor i pracownicy Ośrodka Kultury w Niemodlinie nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć, zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu.
9. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestników opuszczających salę w trakcie zajęć (np. wyjście do toalety).
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zajęć, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników Ośrodka Kultury.
11. Instruktor ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników w przypadku:
    1) braku uiszczenia opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
    2) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
    3) częstej absencji, w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby, występy, konkursy, itp.).
12. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
13. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.
14. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu i cennika opłat za zajęcia.

§ 4
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
1) choroby instruktora,
2) sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, 
3) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej,
4) wyjazdu instruktora na konkursy, warsztaty, szkolenia.

§ 5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:
1) przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
2) uczestnictwa w zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy,
3) po każdych zajęciach odłożenia sprzętu, strojów, rekwizytów w przeznaczone do tego miejsce,
4) stosowania się do poleceń instruktora,
5) terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach,
6) dbałości o porządek w sali oraz dobry stan wypożyczonych strojów i rekwizytów,
7) zwrócenia wszystkich strojów w wyznaczonym czasie,
8) poinformowania o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej,
9) poszanowania mienia Ośrodka Kultury w Niemodlinie, jak również pomieszczeń Ośrodka,
10) uczestnik zajęć nie może bez zgody instruktora wykorzystywać powierzonego mu autorskiego materiału metodycznego tj. opracowań muzycznych do choreografii na występach, konkursach, przeglądach tanecznych itd., na których nie reprezentuje Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

§ 6
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zajęć zobowiązani są do:
1) wypełniania ankiety z danymi osobowymi uczestnika, adresem i danymi osoby do kontaktu,
2) informowania instruktora  przed zajęciami o każdej niedyspozycji uczestnika zajęć, stanie jego zdrowia, jeśli może mieć wpływ na ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń,
3) dopilnowania, aby chory uczestnik nie brał udziału w zajęciach, 
4) poniesienia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia spowodowane przez nieletniego uczestnika zajęć,
5) zapewnienia uczestnikowi zajęć odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia sportowego na zmianę,
6) odebrania nieletniego uczestnika zajęć natychmiast po zakończeniu zajęć,
7) dostarczenia instruktorowi pisemnej zgody na udział nieletniego uczestnika zajęć w wyjazdach na konkursy, przeglądy taneczne, warsztaty itd.,
8) terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach,
9) dopilnowania, aby uczestnik zajęć przestrzegał zasad niniejszego Regulaminu.

§ 7
ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

1. Korzystanie z sal i pracowni tanecznej odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.
3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie nieletnich uczestników zajęć.

§ 8
OPŁATY

1. Opłatę za zajęcia należy dokonać:
    1) gotówką w kasie OK Niemodlin w godzinach pracy kasy.
    2) poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe Ośrodka Kultury w Niemodnie nr 83 8890 1079 0009 5035 2006 0001 - w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który wnoszona jest oplata oraz nazwę grupy zajęć uczestnika.
2. Instruktor nie jest upoważniony do pobierania opłat za zajęcia.
3. Opłaty miesięczne są stałe i zgodne z obowiązującym cennikiem, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu.
4. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu instruktora) jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za dany miesiąc.
5. Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry do 15 dnia każdego miesiąca, za który dokonywana jest opłata.
6. Opłata za zajęcia jest imienna i nie może być przekazywany innej osobie.
7. Rodzic/opiekun prawny nieletniego uczestnika zajęć dokonując opłaty za zajęcia wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Ośrodka Kultury w Niemodlinie, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celach marketingowych. Tym samym oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
8. Koszty akredytacji za udział grup tanecznych w konkursach w trakcie trwania zajęć w danym roku szkolnym ponosi w całości lub częściowo Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
9. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie instruktora na piśmie oraz uiszczenia pełnej kwoty zgodnej z cennikiem za miesiąc, w którym następuje rezygnacja.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub poprzez stronę www.okniemodlin.org.
2. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
3. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania zajęć artystycznych należy zgłaszać bezpośrednio u dyrektora Ośrodka Kultury.

Wersja XML