Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej, 7 października 2022 r.(piątek), godz. 10.00

Zapraszamy do udziału w IV Konkursie recytatorskim wierszy Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się w dniu 7 października 2022 r. 
(piątek) o godz. 10.00.  

Zgłoszenia na podstawie wypełnionych, podpisanych kart  należy dokonywać na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej,  ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel. 774 606 096, e-mail: promocja@okniemodlin.org.    

 Ostateczny termin zgłoszeń do 30 września 2022 r. do godz. 13:00.

Karta zgłoszeń i Regulamin do pobrania:

PDFRegulamin Konkurs recytatorski 2022.pdf (212,98KB)

PDFKarta zgłoszenia Konkurs recytatorski 2022.pdf (210,88KB)

 

 

Regulamin IV Konkursu recytatorskiego wierszy Agnieszki Osieckiej

Niemodlin, 7 października 2022

1. ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej

ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin

2. CEL KONKURSU

Zainteresowanie poezją Agnieszki Osieckiej.

Prezentacja i konfrontacja żywego słowa.

3. MIEJSCE I TERMIN

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, ul. M. Reja 1

7 października 2022 r. (piątek), godz. 10.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo do uczestnictwa mają wykonawcy, którzy zostaną zgłoszeni w wyznaczonym przez organizatora terminie.

Zgłoszenia na podstawie wypełnionych, podpisanych kart (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny) należy dokonywać osobiście, pocztą, internetem (skan podpisanej karty) na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej,  ul. Mikołaja Reja 1 49-100 Niemodlin, tel. 774 606 096, e-mail: promocja@okniemodlin.org.             
           Ostateczny termin zgłoszeń do 30 września 2022 r. do godz. 13:00.

Karty zgłoszeń do pobrania na stronie www.okniemodlin.org

Listy wykonawców zakwalifikowanych do konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej i FB organizatora.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych związanych z przeprowadzeniem konkursu.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Podczas konkursu uczestnicy prezentują jeden wiersz autorstwa Agnieszki Osieckiej. Organizator wprowadza ograniczenie liczby uczestników konkursu do 20 wykonawców na każdą kategorię, czyli łącznie 60 uczestników. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy uczestników. Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej w poszczególnych kategoriach.

6. KATEGORIE

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu powiatu opolskiego: podstawowych i ponadpodstawowych. Wykonawcy oceniani będą w trzech kategoriach:

1. klasy 4-6 szkoły podstawowej,

2. klasy 7-8 szkoły podstawowej,

3. szkoły średnie.

Jedną placówkę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie trzech wykonawców.

7. OCENA

Jury powołane przez organizatorów będzie brało pod uwagę:

- dobór tekstu,

- interpretację utworu,

- wrażenie sceniczne,

- dykcję.

Wykonawcy biorący udział w konkursie zostaną uhonorowani dyplomami, a laureaci nagrodami i wyróżnieniami.

8. ZASADY ORGANIZACYJNE

W dniu konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.

Pomiędzy poszczególnymi kategoriami jury udaje się na naradę.

Ogłoszenie wyników nastąpi po przesłuchaniu wszystkich kategorii.

 

 

Wersja XML