Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gimnastyka dla seniorów, Joga, Fitness

Gimnastyka dla seniorów

Prowadzenie: Marzena Haniecka

Wtorek: 12.00-12.45

Czwartek: 12.00-12.45

PDFREGULAMIN GIMNASTYKA DLA SENIORÓW.pdf (106,20KB)

PDFZasady organizacji zajęć 2022.pdf (99,67KB)

PDFOświadczenie COVID uczestnika 2022.pdf (134,16KB)

PDFOświadczenie i inf. rodo 2022.pdf (140,87KB)

PDFOświadczenie Gimnastyka 50+.pdf (117,36KB)

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

GIMNASTYKI DLA SENIORÓW 

ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

§ 1

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach gimnastyki dla seniorów organizowanych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

2.     Zajęcia odbywają się w ramach działalności statutowej Ośrodka Kultury 
w Niemodlinie.

3.     Celem zajęć jest popularyzowanie zajęć ruchowych, promowanie aktywnego spędzania czasu przez uczestników zajęć.

4.     Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć.

5.     Ośrodek Kultury w Niemodlinie zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

§ 2 
OBOWIĄZKI OŚRODKA KULTURY W NIEMODLINIE 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia uczestnikom sali do zajęć,
 2. informowania uczestników o wszelkich istotnych sprawach w trakcie zajęć lub poprzez stronę www.okniemodlin.org

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.     Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji w celu uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie i zapisanie się uczestnika zajęć bezpośrednio u prowadzącego instruktora wraz ze złożeniem podpisanego przez uczestnika oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającego mu udział w zajęciach.

2.     Osoby przyjęte do grupy zajęciowej wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć 
w formie zdjęć lub filmów promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne instytucji, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

3.     W czasie zajęć w sali mają prawo przebywać tylko uczestnicy. 

 1. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń i obuwie treningowe.

5.     Instruktor i pracownicy Ośrodka Kultury w Niemodlinie nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć, zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak 
i po ich zakończeniu.

6.     Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestników opuszczających salę 
w trakcie zajęć.

7.     Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zajęć, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora 
i pracowników Ośrodka Kultury.

8.     Instruktor ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników w przypadku:

1)    braku uiszczenia opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,

2)    nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,

3)    częstej absencji, w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy.

9.     Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy  może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

10.  Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

 1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu i cennika opłat za zajęcia.

§ 4 
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:

 1. choroby instruktora,
 2. sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, 
 3. zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej,
 4. wyjazdu instruktora na konkursy, warsztaty, szkolenia.

§ 5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:

 1. przedłożenia oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającego mu wzięcie udziału w zajęciach gimnastyki dla seniorów,
 2. wypełniania ankiety z danymi osobowymi uczestnika, adresem i danymi osoby do kontaktu,
 3. informowania instruktora  przed zajęciami o każdej niedyspozycji uczestnika zajęć, stanie jego zdrowia, jeśli może mieć wpływ na ograniczenia 
  w wykonywaniu ćwiczeń,
 4. dopilnowania, aby chory uczestnik nie brał udziału w zajęciach, 
 5. poniesienia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia mienia,
 6. zapewnienia odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia sportowego na zmianę,
 7. terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach,
 8. przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
 9. uczestnictwa w zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy,
 10.  po każdych zajęciach odłożenia sprzętu w przeznaczone do tego miejsce,
 11.  stosowania się do poleceń instruktora,
 12.  terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach,
 13.  dbałości o porządek w sali,
 14.  poinformowania o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej,
 15.  poszanowania mienia Ośrodka Kultury w Niemodlinie, jak również pomieszczeń Ośrodka,
 16.  przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

§ 6
ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

1.     Korzystanie z sali odbywa się zgodnie z jej przeznaczeniem.

2.     Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.

3.     Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. 

§ 7

OPŁATY

 1. Opłatę za zajęcia należy dokonać:
 1. Instruktor nie jest upoważniony do pobierania opłat za zajęcia.
 2. Opłaty miesięczne są stałe i zgodne z obowiązującym cennikiem, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu.
 3. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć 
  (po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu instruktora) jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za dany miesiąc.
  1. Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry do 15 dnia każdego miesiąca, za który dokonywana jest opłata.
  2. Opłata za zajęcia jest imienna i nie może być przekazywany innej osobie.
  3. Uczestnik zajęć dokonując opłaty za zajęcia wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Ośrodka Kultury w Niemodlinie, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach marketingowych. Tym samym oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

8.     W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do poinformowania
o tym fakcie instruktora na piśmie oraz uiszczenia pełnej kwoty zgodnej 
z cennikiem  za miesiąc, w którym następuje rezygnacja.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu
i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub poprzez stronęwww.okniemodlin.org.

2.    W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

 

Joga  

prowadzenie: Kamila Kraczkowska

Poniedziałek:

16.30-17.20 Joga dzieci

17.30-18.30 Joga dorośli

18.40-19.40 Joga dorośli

 

Fitness dla dorosłych

prowadzenie: Marzena Haniecka

Wtorek - godz. 19.00

Czwartek - godz. 19.00

Wersja XML