Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rękodzieło

Prowadzenie: Marzena Haniecka

Wtorek: godz. 14.30 - 15.30 - grupa dziecięca, 16.30 - 18.30 - grupa dorosłych

Prowadzenie: Monika Grębowiec

Czwartek: godz. 12.30 - 14.30 - grupa dziecięca

PDFREGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RĘKODZIEŁA ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE.pdf (118,08KB)

PDFOświadczenie COVID uczestnika 2022.pdf (134,16KB)

PDFOświadczenie i inf. rodo 2022.pdf (140,87KB)

PDFZasady organizacji zajęć 2022.pdf (99,67KB)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RĘKODZIEŁA ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

§ 1

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach rękodzieła organizowanych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

2.     Zajęcia odbywają się w ramach działalności statutowej Ośrodka Kultury 
w Niemodlinie.

3.     Celem zajęć jest popularyzowanie zajęć rękodzieła, promowanie twórczego spędzania czasu przez uczestników zajęć.

4.     Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć.

5.     Ośrodek Kultury w Niemodlinie zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

6.     Uczestnicy zajęć mogą reprezentować instytucję na wernisażach, konkursach, wystawach prac i czynnie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, projektach itd. 

§ 2
OBOWIĄZKI OŚRODKA KULTURY W NIEMODLINIE 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia uczestnikom sali do zajęć,
 1. informowania uczestników o wszelkich istotnych sprawach w trakcie zajęć lub za pośrednictwem strony www.okniemodlin.org,

3)    promowania działalności artystycznej uczestników zajęć poprzez udział w konkursach, wystawach, wernisażach itd.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.     Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji w celu uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie i zapisanie się uczestnika zajęć bezpośrednio u prowadzącego instruktora.

2.     Osoby przyjęte do danej grupy, a w przypadku nieletnich uczestników rodzice/opiekunowie prawni wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć
w formie zdjęć lub filmów promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne instytucji,
a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.     W czasie zajęć w sali mają prawo przebywać tylko uczestnicy. 

4.     O obecności rodzica lub opiekuna w czasie prowadzenia zajęć w uzasadnionych przypadkach decyduje instruktor.

5.     Ośrodek Kultury w Niemodlinie nie zapewnia opieki nieletnim, zarówno przed zajęciami, jak i po ich zakończeniu.

6.     Instruktor i pracownicy Ośrodka Kultury w Niemodlinie nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć, zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak
i po ich zakończeniu.

7.     Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestników opuszczających salę 
w trakcie zajęć (np. wyjście do toalety).

8.     Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zajęć, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora 
i pracowników Ośrodka Kultury.

9.     Instruktor ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników w przypadku:

1)    braku uiszczenia opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,

2)    nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora.

10.  Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

11.  Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

 1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu i cennika opłat za zajęcia.

§ 4
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:

1)    choroby instruktora,

2)    sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,

3)    zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej,

4)    wyjazdu instruktora na konkursy, warsztaty, szkolenia.

§ 5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
 2. przestrzegania wszelkich form ostrożności podczas wykonywania prac oraz nieprzynoszenia na zajęcia substancji i przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników zajęć,
 3. po każdych zajęciach odłożenia materiałów w przeznaczone do tego miejsce,
 4. stosowania się do poleceń instruktora,
 5. poszanowania mienia Ośrodka Kultury w Niemodlinie, jak również pomieszczeń Ośrodka,
 6. poinformowania o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej,
 7. terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach,
 8. udział instruktora w konkursach, wystawach, wernisażach itd. nie jest obowiązkowy, jednak na prośbę rodzica/opiekuna prawnego, w uzasadnionych przypadkach, może on sprawować opiekę metodyczną i merytoryczną nad uczestnikiem na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

§ 6

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Uczestnicy zajęć, rodzice/ opiekunowie prawni uczestnika zajęć są zobowiązani do:

 1. wypełniania ankiety z danymi osobowymi uczestnika, adresem 
  i danymi osoby do kontaktu,
 2. informowania instruktora przed zajęciami o każdej niedyspozycji uczestnika, stanie jego zdrowia, jeśli może mieć wpływ na ograniczenia 
  w wykonywaniu zadań na zajęciach,
 3. dopilnowania, aby chory uczestnik nie brał udziału w zajęciach,
 4. poniesienia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia spowodowane przez nieletniego uczestnika zajęć,
 5. odebrania nieletniego natychmiast po zakończeniu zajęć,
 6. w przypadku brania udziału przez nieletniego uczestnika w konkursach, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do sprawowania opieki nad nim lub powierzenia go osobie uprawnionej podczas trwania konkursu lub, w uzasadnionych przypadkach, instruktorowi na podstawie pisemnej zgody,
 7. terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach,
 8. dopilnować, aby uczestnik zajęć przestrzegał zasad niniejszego Regulaminu.

§ 7
ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

1.     Korzystanie z sali/ pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.     Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.

3.     Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie nieletnich uczestników.

§ 8

OPŁATY

 1. Opłatę za zajęcia należy dokonać :
 1. Instruktor nie jest upoważniony do pobierania opłat za zajęcia.
 2. Opłaty miesięczne są stałe i zgodne z obowiązującym cennikiem, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu.
 3. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu instruktora) jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za dany miesiąc.
 4. Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry do 15 dnia każdego miesiąca, za który dokonywana jest opłata.
 5. Opłata za zajęcia jest imienna i nie może być przekazywany innej osobie.
 6. Uczestnik zajęć, rodzic/opiekun prawny nieletniego uczestnika zajęć dokonując opłaty za zajęcia wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Ośrodka Kultury w Niemodlinie, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). w celach marketingowych. Tym samym oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

8.     Koszty akredytacji za udział uczestnika zajęć w konkursach w trakcie trwania zajęć w danym roku szkolnym może w części lub w całości ponosić Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

9.     W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie instruktora na piśmie oraz uiszczenia pełnej kwoty zgodnej  z cennikiem  za miesiąc, w którym następuje rezygnacja.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub za pośrednictwem  strony www.okniemodlin.org.

2.    O sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

 

Wersja XML